Isoset ry/säännöt

Kohteesta Pompelipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Isoset ry:n säännöt 11.7.2013

§1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Isoset ry ja sen kotipaikka on Turku.

§2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia isoskulttuuria, kuten sketsi-, leikki-, hartaus- ja lauluperinnettä sekä muita rippikouluun ja isostoimintaan liittyviä perinteitä ja toimintamuotoja; edesauttaa isosten ja muiden nuorten äänen tuomista kuuluviin kirkossa heitä koskevissa asioissa sekä lisätä isosten välistä yhteisöllisyyttä ja kanssakäymistä yli seurakuntarajojen. Isostoiminta on evankelis-luterilaisen seurakunnan, -järjestön tai -yhdistyksen isosille järjestämää nuorisotoimintaa. Isonen on konfirmoitu nuori, joka on saanut tehtäväänsä jonkin edellä mainitun tahon järjestämän valmennuksen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi ylläpitää omaa verkkosivustoaan, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kristillisiä nuortentapahtumia tai kursseja ja toimia yhteistyössä kirkkohallituksen ja muiden kirkollisten tahojen kanssa.

Yhdistyksen harjoittamassa toiminnassa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta.

Toimintansa tukemiseksi voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta, sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna rahankeräyksiä.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

§3 Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluva konfirmoitu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenseurakunnaksi voi liittyä jokainen Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuuluva seurakunta, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Jäsenyhteisöksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen kristillinen järjestö tai yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt. Kannattajajäsenet, jäsenseurakunnat ja -yhteisöt hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen katsotaan liittyneeksi yhdistykseen hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden ja tämän toimitettua yhdistyksen hallitukselle seuraavat jäsentiedot:

 1. Etunimet
 2. Sukunimi
 3. Kotikunta

Varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille kuuluu puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenseurakunnilla ja –yhteisöillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

§4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Järjestöstä erottamisesta ilmoitetaan jäsenelle henkilökohtaisesti tai kyseessä ollessa jäsenseurakunta tai -järjestö, kyseisen tahon ilmoittamien yhteystietojen kautta.

§5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus on varsinaisille jäsenille 0 euroa. Kannattajajäsenten ja jäsenseurakuntien sekä muiden jäsenyhteisöjen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

§6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin taikka varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

§8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

§9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse taikka vähintään kuukautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla.

§11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja 1–2 varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.